• Titulinis
 • www.print.lrytas.lt privatumo politika

www.print.lrytas.lt privatumo politika

UAB Lietuvos ryto spaustuvė, būdama tinklapio print.lrytas.lt valdytoju, tinklapio vartotojų duomenis tvarko laikydamasis galiojančių teisės aktų, remiantis nustatytais tikslais ir tokia apimtimi, kuri reikalinga šiems tikslams pasiekti.  

Tvarkydama asmens duomenis UAB Lietuvos ryto spaustuvė laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų galiojančių Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 

Privatumo politikos paskirtis 

Privatumo politika nustato privatumo sąlygas Jums naudojantis interneto tinklapiu www.print.lrytas.lt (toliau – print.lrytas.lt). Joje nurodoma, iš kur print.lrytas.lt gauna Jūsų asmens duomenis, kaip juos tvarko ir kam juos teikia. Taip pat šiame dokumente nurodomos Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės.

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti konkretų asmenį. 

Ši privatumo politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems print.lrytas.lt. 

Duomenų valdytojas 

print.lrytas.lt administruoja UAB Lietuvos ryto spaustuvė, juridinio asmens kodas 300151592, įsikūrusi adresu Gedimino pr. 12A, 01103 Vilnius.

Pagal BDAR, UAB Lietuvos ryto spaustuvė yra Jūsų asmens duomenų valdytojas.

 

Duomenų tvarkymo principai 

Tvarkydamas duomenis print.lrytas.lt laikosi šių principų:

 1. duomenis tvarko teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
 2. duomenis renka nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarko su tais tikslais nesuderinamu būdu;
 3. deda visas pastangas užtikrinti, kad duomenys būtų adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant print.lrytas.lt tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;
 4. siekia, kad duomenys būtų tikslūs ir prireikus atnaujinami;
 5. duomenis laiko tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
 6. duomenis tvarko tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas.

  

Duomenų tvarkymo tikslai

Jūsų asmens duomenys print.lrytas.lt tvarkomi šiais tikslais:

 1. Užtikrinant print.lrytas.lt techninį palaikymą - tik su Jūsų sutikimu;
 2. Analizės tikslu (Google analytics) - tik su Jūsų sutikimu.

 

Tvarkomi duomenys ir jų surinkimo būdai

print.lrytas.lt tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis ir juos gauna:

 1. Techninio svetainės palaikymo tikslu - slapukai (cookies) (automatiškai);
 2. Analizės tikslu - slapukai (cookies) (automatiškai).

 

Duomenų panaudojimas 

Jūsų asmens duomenys naudojami tik Duomenų tvarkymo tikslų skiltyje nurodytais tikslais.

 

Slapukai (cookies)

print.lrytas.lt renka informaciją naudodami slapukus (cookies). Slapukai yra itin mažos apimties failai, kurie laikinai įrašomi į įrenginio, iš kurio Jūs lankotės print.lrytas.lt tinklapyje, kietąjį diską ir leidžia atpažinti Jus vėliau lankantis tinklapyje. Slapukai – įprasta informacijos rinkimo interneto tinklapiuose praktika, kuri palengvina vartotojų naudojimąsi jais. 

Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame tam, kad užtikrintume tinklapio print.lrytas.lt funkcionalumą ir naudojimosi tinklapiu analizės tikslu. 

Jūs turitę teisę bet kada atšaukti savo sutikimą naudoti slapukus. Tai padaryti galima pakeičiant savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. 

Techninių ir funkcinių slapukų išjungimo ar ištrynimo atveju nesutiksite gali sulėtėti naršymo tinklapyje sparta, būti apribotas atskirų tinklapio funkcijų pasiekiamumas ar apskritai blokuota prieiga prie tinklapio print.lrytas.lt.

 

Duomenų teikimas tretiesiems asmenims 

print.lrytas.lt užtikrina, kad bet kokie asmens duomenys nebus parduodami, ar kitaip be teisėto pagrindo teikiami tretiesiems asmenims. print.lrytas.lt pasilieka teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka teisėsaugos ar kitoms tokius įgaliojimus turinčioms teisėsaugos institucijoms. 

Surinktus asmens duomenis mes galime perduoti paslaugų teikėjams  (informacinių technologijų, duomenų saugojimo, telekomunikacijų, pristatymo ir kitų paslaugų), tačiau jie neturi teisės print.lrytas.lt surinktų asmens duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo UAB print.lrytas.lt tikslais.

 

Duomenų saugojimo trukmė 

Visi Jūsų asmens duomenys saugomi tik tol, kol reikalingi tikslams, nurodytiems Duomenų tvarkymo tikslų skiltyje, pasiekti, bet ne ilgiau nei vienerius metus nuo jų pateikimo ir/ar surinkimo metų gruodžio 31 d.

 

Duomenų saugumo užtikrinimas 

Jūsų asmens duomenys tvarkomi saugiu būdu apsaugančiu Jūsų Asmens duomenis nuo nesankcionuoto ar neteisėto Asmens duomenų tvarkymo, Asmens duomenų netyčinio praradimo, sunaikinimo ar žalos padarymo, taip pat UAB Lietuvos ryto spaustuvė naudojant tinkamas technines ir organizacines priemones kaip tai nustato BDAR.

 

Nuorodos į kitas internetines svetaines

print.lrytas.lt pateikiamos nuorodos į išorines internetines svetaines. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad print.lrytas.lt neprisiima atsakomybės už kitų, ne UAB Lietuvos ryto spaustuvė administruojamų svetainių privatumo politikas ir jų duomenų tvarkymo teisėtumą.

 

Duomenų subjekto teisės 

Tvarkydamas asmens duomenis print.lrytas.lt užtikrina visas BDAR ir kituose galiojančiuose teisės aktuose įtvirtintas duomenų subjektų teises. Konkrečiai:

 1. informavimą apie duomenų tvarkymą;
 2. teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;
 3. teisę reikalauti ištaisyti ir/ar papildyti netikslius duomenis;
 4. teisę reikalauti sunaikinti duomenis, kurie nebereikalingi tikslams, kurių siekiant jie buvo renkami;
 5. teisę nesutikti su duomenų tvarkymu;
 6. teisę atšaukti duotą sutikimą tvarkyti duomenis;
 7. teisę pareikalauti pateikti apie Jus surinktus duomenis (kurie surinkti pagal sutikimą arba vykdant sutartį) Jums ar trečiajam asmeniui.

 

print.lrytas.lt gali atsisakyti vykdyti Jūsų reikalavimus, susijusius su Jūsų asmens duomenimis, tik teisės aktuose numatytais atvejais. 

Duomenų subjektai reikalavimus dėl jų teisių įgyvendinimo turi teisę teikti asmeniškai, paštu ar elektroninių paštu. Reikalavimai gali būti vykdomi tik vienareikšmiškai nustačius asmens tapatybę. 

print.lrytas.lt įsipareigoja į bet kokį reikalavimą atsakyti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų duomenų pateikimo. 

Esant poreikiui print.lrytas.lt sustabdo asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išnagrinėtas reikalavimas ir/ar išspręstas ginčas. 

Duomenų subjektui teisėtai atšaukus duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis, print.lrytas.lt ne vėliau kaip per 30 dienų nutraukia asmens duomenų tvarkymo veiksmus to subjekto atžvilgiu, išskyrus atvejus, kai toliau tvarkyti asmens duomenis Lrytas.lt įpareigoja galiojantys teisės aktai, teismų sprendimai ar privalomi valstybinių institucijų nurodymai. 

Nesutikdami su print.lrytas.lt veiksmais duomenų subjektai turi teisę kreiptis į kompetentingą valstybės instituciją.

  

Kontaktai 

Su privatumo politika susijusiais klausimais kviečiame kreiptis:

 • siunčiant paštu arba pateikiant asmeniškai: UAB Lietuvos ryto spaustuvė, adresas Gedimino pr. 12A, 01103 Vilnius;
 • siunčiant elektroniniu paštu: duomenuapsauga@lrytas.lt;

 

Baigiamosios nuostatos

Bet kokie privatumo politikos pakeitimai skelbiami taip pat, kaip paskelbta privatumo politika.

Draudžiama šią privatumo politiką ir/ar atskiras jos dalis naudoti, kopijuoti, platinti be raštiško UAB Lietuvos ryto spaustuvė sutikimo.